Wereldwinkel en eerlijke handel

De 10 principes van fair trade

1. Kansen bieden aan kansarme producenten
Armoedebestrijding door middel van handel. Kleine producenten worden gesteund met de bedoeling om economische zelfstandigheid te creëren en het onzeker inkomen en de armoede te bestrijden.

2. Transparantie
Zowel de producent als de organisatie zijn transparant en zorgen voor een inzichtelijke administratie. De verschillende partijen die te maken hebben met de handel zorgen ervoor dat relevante informatie wordt uitgewisseld. Bovendien is elke betrokkene verantwoordelijk voor de herkomst van de grondstoffen, de kwaliteit van de producten en productieprocessen en natuurlijk het naleven van de Fair Trade principes.

3. Eerlijke handelspraktijken
'Eerlijke handelsvoorwaarden' bestaat uit 4 onderdelen:
1. Voorfinanciering.
Omdat er meestal veel tijd zit tussen de bestelling en de betaling bieden Fair Trade organisaties hun handelspartners een voorschot van maximaal 60 procent van het bedrag van de bestelling aan. Hierdoor wordt de tussentijd overbrugd.
2. Lange termijn handelsrelaties.
Fair Trade organisaties hebben als doelstelling relaties op te bouwen met handelspartners voor een periode van minimaal 5 jaar, deze tijd is nodig om duurzame ontwikkelingen op gang te kunnen brengen
3. Orders en betalingen.
Binnen de handelsketen moeten de in- en verkoopcontracten begrijpelijk en reëel zijn. De rechten en plichten van de deelnemende partijen ten opzichte van het product, de prijs en de leverdatum moeten duidelijk zijn
4. Ontwikkelingspremie.
Er wordt een ontwikkelingspremie betaald door Fair Trade organisaties voor producten die het Max Havelaar keurmerk dragen. Deze premie is bedoeld om de ontwikkeling van de handelspartners nog sneller te bevorderen. 

4. Eerlijke betaling
Een verantwoorde prijs wordt in overleg met de handelspartner vastgesteld, deze moet de kosten van productie en handel dekken en hoog genoeg zijn om werknemers een aanvaardbaar loon te kunnen garanderen. Hierbij wordt ook gelet dat er geen verschil wordt gemaakt tussen lonen van mannen en vrouwen. Soms wordt een vaste minimumprijs voor de afname van grondstoffen gegarandeerd om de bijkomende kosten door duurzame productie (economisch, sociaal en milieu verantwoord) te dekken.

5. Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
De productie van Fair Trade producten is vrij van kinderarbeid. Als er kinderen meehelpen bij de productie mag dit nooit ten koste gaan van hun scholing, gezondheid of speeltijd.
De handelspartners van de Fair Trade organisaties respecteren de rechten van kinderen en kunnen bewijzen dat er geen kinderen van onder de 16 bij hun werken.
Iedere vorm van geweld, dwang of slavenarbeid wordt niet geaccepteerd door Fair Trade organisaties

6. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen en vrijheid van vereniging
Elke producent en werknemer die betrokken is bij de productie van Fair Trade (zowel man/vrouw) heeft recht op een gelijke beloning, gelijke behandeling en gelijke arbeidskansen wanneer zij hetzelfde werk uitvoeren. Dit ongeacht ras, klasse enz. Ook wordt er door de organisaties actief gelet op een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Mocht er wel discriminatie geconstateerd worden dan wordt er een verbeterplan opgesteld door de handelspartner, er wordt toegezien op uitvoering van dit plan binnen een overeengekomen termijn. Er moet de vrijheid worden geboden voor de producenten en werknemers om zich te organiseren in vakbonden o.i.d. Bij meer dan 50 werknemers op een werkplaats wordt een werknemerscomité gevormd dat alle werknemers vertegenwoordigt in onderhandelingen met het management over arbeidsvoorwaarden en verbetering van arbeidsomstandigheden.

7. Goede arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, overuren, vakantie, ziekteverlof en pensioen moeten minstens voldoen aan de nationale of internationale wetgeving.
Dit geldt voor fabrieken maar ook voor grote formele werkplaatsen. Ook wordt er gewerkt aan betere werk- en levensomstandigheden voor de werknemer zoals een kinderopvang, een kantine op de werkplaats, een leningsfonds of uitjes voor het personeel.
Het werk dat wordt gedaan moet redelijkerwijs veilig en gezond zijn, indien dit niet het geval is wordt er een plan voor verbetering opgesteld. Hierbij worden eventueel (lokale) experts ingezet.

8. Capaciteitsopbouw
Er wordt gestreefd naar een positieve ontwikkeling van kleine producenten door middel van het gebruik van Fair Trade. Van handelspartners wordt verwacht dat deze meehelpen aan het verbeteren van de capaciteit van hun producenten en leden, waardoor handelspartners veranderen in  betrouwbare leveranciers, hierdoor worden nieuwe markten toegankelijk. 

9. Promoten van eerlijke handel
Van een Fair Trade organisatie wordt verwacht dat deze het bewustzijn van Fair Trade en de behoefte aan meer rechtvaardigheid in de wereldhandel door middel van Fair Trade vergroot. Ook moet de organisatie haar klanten informatie bieden over zichzelf, de verkochte producten en de productie organisaties of leden die de producten maken of oogsten. Er moeten altijd eerlijke advertenties en reclame strategieën worden gebruikt.

10. Respect voor het milieu
De organisaties die de Fair Trade producten produceren moeten zoveel mogelijk gebruik maken van grondstoffen uit beheerde bronnen, als het mogelijk is moeten deze lokaal gekocht worden. Daarbij wordt het gebruik gestimuleerd van productietechnologieën die streven naar het verlagen van energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen. Ook moet er gebruik worden gemaakt van een verantwoord beheer van het geproduceerde afval. Deze activiteiten dragen bij aan een duurzame leef­ en werkomgeving.